Aktuell information


Nedan följer några få exempel på frågor med tillhörande svar som brukar ställas till oss.


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Q.      Gör ni lämplighetsbedömningar enligt modellen "Anpassat flygpsykologisk test" till flygskolorna som är anlitade av Yrkeshögskolan?


Nej, vi har faktiskt tackat nej till att vara med på den typen av lämplighetsutredningar. Dessa bygger ju främst på resultat av tester avsedda att bedöma så kallade kognitiva kapaciteter. Vad man är ute efter är att bedöma generell utbildningskapacitet vid högskolestudier med särskild inriktning mot pilotutbildning. Men man har faktiskt inte rätt att utreda huruvida man är personlighetsmässigt lämplig för att efter utbildningens slut tjänstgöra som trafikflygare. Det "anpassade" flygpsykologiska testet innebär således en mer begränsad lämplighetsutredning.

Den typ av lämplighetsutredningar som vi utför för intresserade ungdomar som söker till flygskolor för rådgivande utredningar. Rådgivande utredningar lägger stor tonvikt vid inte enbart kognitiva kapaciteter, utan även karaktärs- och personlighetsdrag. Den typen av prövningar slutar inte enbart med ett Ja eller ett Nej, utan de är primärt till för diskussion om framtidsinriktningen och rådgivning inför frågan om man verkligen passar som pilot eller inte.


Q.     Bedriver ni vid Gordon Consulting psykoterapi?


Nej, inte längre. Psykoterapi innebär bland annat överenskommelse om relativt täta möten (vanligen en eller två gånger per vecka) under en längre tid. Den typen av insatser har vi idag trappat ner.


Q.      Kan man anlita Gordon Consulting för utbildningsuppdrag och/eller coachande utvecklingssamtal?


Ja, under förutsättning av att uppdraget inte blir alltför omfattande i tid. Enstaka föreläsningar eller seminarier bör kunna gå bra, likaså coachande utvecklingssamtal med möten som t ex kan ligga med tre till sex veckors mellanrum.