Home

Vi bygger våra erfarenheter och kunskaper på decenniers arbete som konsulter, psykoterapeuter och utbildare inom en bred psykologisk tillämpning i samhällets samtliga sektorer.

Double-click here to add your own text.

IMG_0515
AirlinersNetPhotoID337234

GORDON CONSULTING


Gordon Consulting är en enskild firma som ägs och drivs av Hans Gordon i samarbete med Lotten Sylwan Gordon. Firman utgör idag en förlängning av det än mer aktiva aktiebolaget med samma namn som grundades år 1986 och som likviderades 31 år senare, alltså 2017. Skälet till likvidationen var föga dramatiskt;  med bestämda och eftertänksamma steg hade vi ägare, Hans & Lotten Gordon, i långsam takt börjat reducera ett dittills mycket långt och intensivt yrkesliv. Gordon Consulting AB:s liksom den enskilda firmans huvudinriktning har alltid varit  att genomföra personbedömningar i samband med rekrytering och urval till avancerade positioner i företag och andra organisationer. Vi har decenniers erfarenheter av att bedöma personliga kompetenser och utvecklingsmöjligheter hos de många som sökt sig till krävande, och särskilt säkerhetsorienterade yrkesområden som till exempel trafikflygare, flygledare, sjöbefäl, vårdyrkesarbetare med flera. Karriärvägen för dessa bär vanligen fram till till chefpositioner. Når man dit förändras förutsättningarna och därmed kraven. Kommer man att klara även dessa? Den uppdragsfrågan har oftast ingått i våra rbetsuppgifter.


Firman har rötter som sträcker sig mer än femtio år tillbaka i tiden, då Hans Gordon vid sidan av sin tjänst som forskare och lektor vid Stockholms universitet och dess pedagogiska institution engagerades att som psykologkonsult assistera såväl SAS som THAI som flera andra flygbolag och flygskolor för lämplighetsbedömningar av kandidater till trafikflygaryrket. Senare tillkom även delar av sjöfartsindustrin med urvalsprövningar av sjöbefäl vid sidan av uppdrag för chefsurval inom flera andra sektorer.
En annan del av rötterna grundades inom den kliniska sektorn med särskild fokus mot den psykodynamiskt inriktade psykoterapiprocessen i såväl grupp som under enskilda samtal. Människor i samverkan under utforskning av hur den egna personlighetsutvecklingen gått till - och fortsätter att gå till - utgör här centrala delar.

 

Inom ramen för konsultverksamheten har företaget även tillhandahållit tjänster inom såväl coachning/mentorskap som ren psykoterapi samt även olika typer av utbildningsinsatser, handledningar inkluderade.

I och med det nu aktuella året, 2020, kommer firmans nedtrappning att fortsätta. Några mer i tiden omfattande uppdrag finns inte längre på schemat. För enstaka specialutredningar samt för coachande konsultsamtal och handledningar står i första hand Hans Gordon alltjämt till förfogande. Läs dock först under Aktuell information (se meny-raden ovan).