Gordon Consultings historia

GORDON CONSULTINGs historia


Gordon Consulting AB grundades år 1986 som en syntes av tidigare verksamheter i olika företag:

Institute of Industrial and Aviation Psychology - IIAP - ett konsultföretag som startades av professor Arne Trankell och som i första hand kom att betjäna flygbolagen SAS och THAI Airways Intenational avseende rekryteringen av avancerade och kapabla trafikflygare, senare även med urval av talangfulla pilotintresserade ungdoimar i såväl Skandinavien som Thailand. Hans Gordon blev aktiv medarbetare i företaget från och med 1964 fram till år 1984, då IIAP lades ner och SIAP grundades (se mer nedan).

Institutet för Psykoterapi Handelsbolag - som startades av fyra yngre psykoterapeuter (Hans Gordon, Lars Lorentzon, Eric Steadman och Lennart Svensson) år 1971 i Stockholm och som bedrev såväl psykoterapi enskilt och i grupper som utbildningar inom gruppanalytisk gruppsykoterapi; Hans Gordon avgick som aktiv delägare år 1984.

Scandinavian Institute of Aviation Psychology - SIAP - som startades 1984 av Hans Gordon och Lotten Sylwan Gordon. SIAP blev en omstrukturerad förlängning av IIAP och fortsatte med en bred konsultverksamhet för i första hand SAS och THAI Airways International, gradvis även för flera andra flygbolag, ofta i samarbete med flygläkare. SIAP kom även att engageras av olika rederier så som Destination Gotland AB, Silja Line samt Star Cruises, där man sökte kompetenta och pålitliga fartygsbefäl. SIAPi Gordons regi lades ner 2006.


Vid sidan av dessa företagsverksamheter har både Hans Gordon och Lotten Sylwan Gordon i perioder varit verksamma som forskare och lektorer vid Stockholms universitets pedagogiska institution.


Gordon Consulting AB grundades och drevs under 31 år av Hans Gordono och Lotten Sylwan Gordon som ett brett pedagogiskt och psykologiskt konsultföretag. Förutom att ha fortsatt med flyg- och sjöfartspsykologiska uppdrag har Gordon Consulting AB även engagerats av företag och organisationer för chefsurval samt olika utbildningsuppdrag.

I egenskap av leg psykoterapeut har Hans Gordon även haft möjligheter att ta emot enskilda personer, tidigare även grupper om max 6-8 individer för konfidentiella, analytiska personliga samtal.


Hans Gordon har författat och givit ut böcker samt varit verksam som skribent, i första hand för det exklusiva magsinet Meetings International, där han under många år varit - och alltjämt är - återkommande krönikör under rubriken Psykologiska Möten. 

Aktiebolaget grundades år 1986 och likviderades 2017. Skälet till likvidationen var föga dramatiskt;  med bestämda och eftertänksamma steg hade Hans och Lotten i långsam takt börjat reducera ett dittills mycket långt och intensivt yrkesliv.

Eftersom olika uppdrag fortsatte att strömma in startade Hans Gordon Gordon Consulting Enskild Firma
under 2017. En gradvis nedtrappning av det mer intensiva yrkeslivet har dock fortsatt och beslut om definitiv nedstängning togs under senhösten 2020. Gordon Consulting som bolag och firma upphörde definitivt vid årsskiftet 2020/21.