Om Hans Gordon

Hans Gordon


HANS GORDON - en presentation


Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Under 1980-talet blev jag även av det dåvarande Luftfartsverket med dess Luftfartsinspektion auktoriserad som flygpsykolog.


I samband med mina studier vid Stockholms universitet anställdes jag vid universitetets Institution för pedagogik som amanuens, fortsatte som assistent, senare som forskare, handledare och lärare, en karriär som gick via ett universitetslektorat och en forskarassistenttjänst fram till 1973, då tjänsten avslutades och en ny karriär som fristående psykologkonsult och psykoterapeut inleddes.

Samma år, 1973, doktorerade jag vid Stockholms universitet.


Under några decennier, från tidigt 70-tal och framåt, har jag dels arbetat som psykoterapeut och med psykoterapiutbildning med särskilt fokus mot så kallad gruppanalytisk psykoterapi, dels som psykologkonsult med inriktning mot personbedömning i samband med rekrytering och urval av specialister (särskilt sjöbefäl och trafikflygare) och chefstillsättningar inom samhällets samtliga sektorer: ideell och offentlig sektor samt näringslivet. Jag har även anlitats som coach och samtalspartner, främst av dem som haft mer avancerade uppdrag inom olika organisationer.


Jag har även varit aktiv som författare och skribent. De böcker jag givit ut bär titlar som

- Intervjumetodik

- Man bara anpassar sig helt enkelt - en forskningsrapport om människor i Skärholmen

- Insikter i grupp - Gruppanalytiska erfarenheter

- Personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete

- Psykologiska möten


Därutöver har jag medverkat som medförfattare i samlingsverk och i uppslagsverk samt har jag skrivit ett mycket stort antal artiklar, främst med inriktning mot popuärvetenskapliga framställningar inom psykologin. Särskilt vill jag här nämna det exklusiva magasinet Meetings Internationalsom ges ut på både svenska och engelska. Här har jag under många år medverkat som artikelförfattare och krönikör under huvudrubriken Psykologiska möten.


Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet återvände jag som handledare och universitetslektor på deltid vid Stockholms universitets pedagogiska institution. Under den här tiden erhöll jag även docentkompetens.


Jag vill särskilt nämna att jag i mitt arbete som utredande psykolog  ofta assisterats av min hustru, Lotten Sylwan Gordon, utbildad beteendevetare med omfattande erfarenheter av personbedömning samt med en bakgrund som lärare vid Stockholms universitets pedagogiska institution.


Under de flesta av mina mest aktiva yrkesverksamma år har en av mina fritidsaktiviteter varit kopplade till Sveriges största idrottsförening, nämligen Friskis&Svettis Stockholm. Här har jag bland annat varit verksam som jympaledare under dryga tjugofem år. Jag har även varit aktiv i föreningen i andra förtroendepositioner, t ex via styrelsearbete (jag satt som föreningens ordförande 1993-96), uppdrag inom valberedningar samt med olika utbildningsinsatser.


Mina styrelseerfarenheter av föreningsliv, främst inom den ideella sektorn, är omfattande och har tjänat som stimulerande utmaningar längs större delen av mitt liv.